Koncepcja pracy

Plan pracy przedszkola na rok 2020/2021

Źródła planowania:

 1. Kierunek polityki państwa na rok 2020/2021

 2. Dotychczasowe osiągnięcia przedszkolach i jego tradycja

 3. Wnioski, spostrzeżenia i uwagi z nadzoru pedagogicznego

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA

I

Przedszkolakiem być to nie jest łatwa rzecz.

Nawet mama, nawet tata o tym wie !

I gdy rano słońce zajrzy przez okienko,

To przywitam je uśmiechem i piosenką.

Ref:

Kto chce niech się smuci

Ja cieszyć się wolę.

Radosny zwiążmy krąg,

Wesoła Trójeczka’’ to nasze przedszkole,

to nasz drugi dom.

II

Niechaj wszystkie przedszkolaki o tym wiedzą,

Że gdy radość w swoim sercu dziecko ma

To po tęczy może wspiąć się aż po niebo

I uśmiechem zauroczyć cały świat.

III

Nie potrzeba nam do szczęścia gwiazdki z nieba.

Zaczarować potrafimy każdy dzień

I do zabaw, których chyba tysiąc znamy

 

Wszystkie dzieci i dorosłych zapraszamy.

 

            SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących

zadań opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych,organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy

z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Najistotniejszym zdaniem jest wszechstronnie

rozumiana ,,jakość”. Z jakością nierozerwalnie łączy się pojęcie ,,klient’. Dlatego wszystkie działania będą

skierowane na całościowy rozwój osobowy dzieci i profesjonalnyrozwój nauczycieli, na tworzenie właściwego

klimatu sprzyjającego współpracy z rodzicami. Przedszkole musi być ,,organizacją uczącą się”, organizacją,

która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań,

tworzenia wizji, zasad postępowaniai struktur oraz doskonalenia pracowników z myślą o rozwoju wszystkich

interesariuszy przedszkola. Przedszkole powinno być miejscem uczenia się i doskonalenia wszystkich,

                ponieważ wyniki osiągnięć dzieci są rezultatem całościowego oddziaływania przedszkola na młodego człowieka.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Stwórzmy wspaniały dom zabaw i edukacji


– to hasło przewodnie koncepcji -


otwartej na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne.

 

Głównym celem koncepcji jest to , aby powierzone przedszkolnej opiece dzieci, czuły się w nim jak w domu - bezpiecznie,

spokojnie i aby były akceptowane takimi jakimi są, ponieważ

 

WYCHOWYWAĆ – TO ZNACZY - KOCHAĆ.

Janusz Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział iż:

zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość ”

 

Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji

świata dorosłych. Dorośli nie chcą dopuszczać dzieci do spraw codziennych, tłumacząc, że dzieci są zbyt małe

i niedoświadczone. Ale według Korczaka dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie

jej praw. Stary Doktor, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego,

apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka.

Do tych praw zaliczał:

  • prawo do radości

  • prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć

  • prawo do szacunku

  • prawo do nauki poprzez zabawę

  • prawo do niepowodzeń i łez

  • prawo do własności

  • prawo do bycia sobą

  • prawo do niewiedzy

  • prawo do upadków

  • prawo do tajemnicy

  Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane

indywidualnie i podmiotowo, czuje kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowywane jesto przeżywania sukcesu,

ale i do radzenia sobie z porażkami, jest godnym partnerem wychowania.

 WIZJA PRZEDSZKOLA

 Wesoła Trójeczka” to dobre przedszkole, które zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie,

bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych czy opiekuńczych

wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównanie szans

i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa

troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych,

co znajduje uznanie w ocenie rodziców. Program rozwoju przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie

do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki sprawnemu

zarządzaniu i kierowaniu placówką, dzięki wysokim kompetencjom i kwalifikacjom pracowników oraz dzięki

wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej. Baza lokalowa i dydaktyczna

przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy.

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola.

Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu

informacji, łamie dotychczasowe stereotypy, udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny

programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.

 Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne, systematycznie modernizowane . Godziny pracy

oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców. Proponowana oferta zajęć prowadzonych

w przedszkolu zapewnia realizację zadań podstawy programowej, a także umożliwia rozwój

zainteresowań i talentów dzieci. Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Przedszkole stosuje zasady zdrowego

żywienia, uwrażliwia również pracowników przedszkola, rodziców oraz dzieci na jakość żywienia,

aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka

pozwoli wszystkim dzieciom korzystać z usług przedszkola niezależnie od statusu społecznego

czy sytuacji materialnej rodziny. Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków

i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze. Przedszkole

ma opracowany program współpracy ze szkołą podstawową, którego celem jest przygotowanie

dzieci 6 i 7 – letnich do bezstresowego podejmowania obowiązkówszkolnych.

Wykorzystanie potencjału ludzkiego – wysoko kwalifikowanej , doświadczonej kadry pedagogicznej

jest wzorem działań nie tylko dla młodych pracowników placówki ale takżei młodych nauczycieli

zatrudnianych w innych przedszkolach. Dzielenie się doświadczeniami i posiadanymi

predyspozycjami oraz umiejętnościami jest inspiracją do dalszych działań młodego pokolenia nauczycieli –

wychowawców a nawet rodziców.

Wymagania ppwp w zakresie edukacji językowej - na koniec edukacji przedszkolnej - dziecko;

 1. opwiada o zdarzeniach

 2. układa historyjki

 3. odpowiada na pytania

 4. objasnia kolejnośc zdarzeń

 5. wyraża swoje zrozumienie śwaita, zjawisk, rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu

 6. poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy

 7. mówi płynnie rytmicznie

 8. odróżnia świat fikcji od realnej rzeczywistości

 Plan pracy przedszkola zatwierdzony uchwałą 8/2020 z dnia 15 września 2020r.

 

 Opracowała

Elżbieta Maksymowicz

 

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl