Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Lubaczowie 

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka”w Lubaczowie 

ul. Juliusza Słowackiego 16 

37- 600 Lubaczów 

NIP 793 15 82 261

  

"Wpłat na rzecz Rady Rodziców dokonywać należy na konto o numerze:

 55 9101 0003 3001 0012 6364 0001   Bank Spółdzielczy Lubaczów

  

SKŁAD RADY RODZICÓW W MP3 „WESOŁA TRÓJECZKA”W LUBACZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

opublikowany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

IV Zadania i kompetencje Rady

Zadania

 1. Współdziałanie z radą pedagogiczną.

 2. Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

 3. Uchwalenie preliminarza budżetowego na bieżący rok.

 4. Uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczynianie się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

 5. Wspomaganie działań dyrektora i rady pedagogicznej związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co się dzieje w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniem ogółu rodziców.

 6. Przekazywanie, rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola, sprawozdania
  z działalności finansowej.

 7. Składanie corocznego sprawozdania ogółowi rodziców ze swojej działalności, w tym przekazywanie informacji na temat pomocy udzielanej na rzecz przedszkola, wraz
  z wnioskami pokontrolnymi.

 

Kompetencje Rady

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. występowanie do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole lub placówce (dyrektora, rady pedagogicznej) i wokół szkoły (organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach placówki

 2. zaopiniowanie wybranych, podstawowych dokumentów placówki : opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,

 3. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń

 4. wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego.

 5. Prawo do wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora placówki

 6. prawo wypowiedzenia się ( w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami placówki lub terenem przedszkola w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring)

 7. prawo do formowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 8. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Miejskie Przedszkole Nr 3
"Wesoła Trójeczka"
w Lubaczowie

Poniedziałek - Piątek
06:30 - 16:00

Dane kontaktowe

ul. Juliusza Słowackiego 16
37-600
Lubaczów

tel.  16  632 91 27
sekretariat@mp3.lubaczow.pl